Ubezpieczenia komunikacyjne

Mówią, że samochodu nie należy traktować jak małżonka, ale też potrzebuje miłości. Ty otoczysz go uczuciem, my otoczymy go ochroną gdy śpisz, pracujesz czy wypoczywasz. Zadaniem naszych doradców jest zapewnienie maksimum komfortu przy wyborze ryzyk i produktów, tak byś z pełną świadomością cieszył się posiadaniem pojazdu.

Z myślą o Twoim interesie majątkowym , dla poszkodowanego

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem polegającym na objęciu przez zakład ubezpieczeń odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących lub posiadaczy pojazdem osobom trzecim lub ich mieniu. Regulowane jest ustawą z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ważne !!!

Nieznajomość prawa szkodzi – w ryzyku OC bardzo istotnym jest byś skorzystał z pomocy naszych ekspertów !!!

Oto kilka istotnych informacji, które w praktyce Ci pomogą:

 • Zakupiłeś pojazd?
  już jest zarejestrowany w PL – zweryfikuj w zakładzie ubezpieczeń czy certyfikat ubezpieczenia jaki dostałeś od zbywcy jest aktualny i czy poniesiesz dodatkowy koszt korzystając z obecnej ochrony. Zrób to pierwszego dnia posiadania , najlepiej zanim wprowadzisz pojazd w ruch. Pamiętaj takie ubezpieczenie nie wznowi się na Ciebie !!!
  wymaga rejestracji – najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu zadbaj o ochronę dzwoniąc do nas.
 • Zbywasz pojazd?
  – Zgłoś ów fakt, w przeciągu 14 dni do swojego zakładu ubezpieczeń
  – Przekaż istotne informacje o polisie – nabywcy
 • Zmieniły się istotne fakty w czasie trwania polisy? np. pojawił się współwłaściciel
  – zgłoś to do swojego zakładu ubezpieczeń
 • Chcesz wypowiedzieć aktualną polisę?
  Możesz to zrobić:
  – z ostatnim dniem okresu na jaki została zawarta (art. 28 w/w Ustawy)
  – w związku z posiadaniem podwójnego ubezpieczenia (art. 28a w/w Ustawy)
  – w związku z nabyciem pojazdu (art. 31 w/w Ustawy)
 • Kiedy nie zadziała ochrona?
  Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:
  – polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona
  – wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty
  – polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych
  – polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska
 • Kiedy zakład ubezpieczeń może żądać od Ciebie zwrotu odszkodowania?
  jeżeli kierujący:
  – wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
  – wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa
  – nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa
  – zbiegł z miejsca zdarzenia
 • Kary za brak OD w 2020r.
Z myślą o Twoim interesie majątkowym, dla Ciebie

Ubezpieczenie Auto Casco

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym Twojego pojazdu od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

Prawa i obowiązki tego produktu regulują ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) i potrafią w zakresie i wyłączeniach być różne, w zależności od wybranego zakładu ubezpieczeń.

Oto kilka istotnych informacji, które w praktyce Ci pomogą:

 • Zakres ochrony:
  Ryzyka nazwane – ochrona za ryzyka wymienione w definicji np. : kradzież, gradobicie, stłuczki parkingowe, upadek drzewa…
  All risk – szersza formuła – „ od wszystkich ryzyk” W praktyce oznacza, że zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody spowodowane wszystkimi , nawet nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi (z wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone w OWU). W tym przypadku ciężar dowodowy leży po stronie towarzystwa i to ono musi wykazać brak ewentualnej ochrony wskazując jeden z punktu wyłączeń.
 • Sposób rozliczenia szkody:
  Serwisowy ( ASO) – bezgotówkowy system rozliczenia. Uszkodzony pojazd zostaje naprawiony w autoryzowanym serwisie naprawczym na części nowej, oryginalnej. Rozliczenie następuje między zakładem ubezpieczeń , a serwisem. Nie jest potrącana amortyzacja
  Sieci partnerskiej – bezgotówkowy system rozliczenia. Uszkodzony pojazd zostaje naprawiony warsztacie współpracującym z zakładem ubezpieczeń na części nowej, zamiennej. Rozliczenie następuje między zakładem ubezpieczeń , a warsztatem. Najczęściej jest potrącana amortyzacja
  Kosztorysowy – gotówkowy system rozliczenia. Po oględzinach pojazdu i określeniu szkód przez likwidatora ubezpieczyciela, sporządzany jest kosztorys kosztów za naprawę pojazdu. Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio ubezpieczonemu, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez niego kosztorysu. Wartość części i materiałów może być pomniejszona o zużycie eksploatacyjne tzw. amortyzacja części, zależnie od okresu eksploatacji.
 • Udziały własne:
  – procentowa lub kwotowa wartość szkody, która w przypadku zaistnienia zdarzenia będzie pokryta przez ubezpieczającego, który zawarł umowę ubezpieczenia i zobowiązał się do uiszczania składki ubezpieczeniowej
 • Ważne:
  – Podaj przy zawieraniu umowy informacje o dodatkowym ryzyku np. młodym kierującym lub z prawo jazdy poniżej 3 lat, pojeździe użytkowanym jako taxi itd.
Z myślą o kierującym i pasażerach

NNW

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym gwarantującym wypłatę odszkodowania w razie uszkodzenia ciała lub śmierci, a także – w szerszej wersji – zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, leków itp. niezależnie od tego, czy otrzymano odszkodowanie z tytułu OC

Z myślą o komforcie

Assistance

Dobrowolne ubezpieczenie, zapewniające ubezpieczonemu określony rodzaj pomocy – serwisową, medyczną, informacyjną. Obszary, które może obejmować polisa to transport samochodowy, podróże, zdrowie, dom, rodzina. Zakres ubezpieczenia w każdym towarzystwie może być inny i określony jest w OWU. Likwidacja szkody lub pomoc udzielona przez ubezpieczyciela w zakresie działania polisy assistance, nie ma wpływu na zniżki za bezszkodową jazdę w ramach ubezpieczeń OC i AC.

Z myślą o wyjazdach w „ nieznane”

Zielona Karta

Nie jest oddzielnym ryzykiem jedynie międzynarodowym certyfikatem ubezpieczeniowym dla posiadacza pojazdu mechanicznego, świadczącym o tym, że jest on objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju, w którym jej posiadacz przebywa, a który należy do Systemu Zielonej Karty. Wykaz aktualnych krajów ,w których wymagana jest ZK: https://www.pbuk.pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu